Privacy en algemene voorwaarden

Knwaliteit

Ik ben lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) waaronder de beroepsvereniging voor speltherapeuten, de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten) valt. Als vrijgevestigde vaktherapeut houd ik me aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik houd me aan de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel van de FVB. Het Beroepscompetentieprofiel beoogt een instrument te zijn om de kwaliteit en de positie van het beroep te bevorderen en te bewaken.

Wet- en regelgeving

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit is de wet- en regelgeving. Onderstaand kun je alles lezen over hoe ik omga met de privacy, de AVG. In de algemene voorwaarden is terug te lezen hoe de klachtenregeling werkt, hoe ik omga met de meldcode en op welke manier er incidenten worden gemeld.

Hoe is de privacy van u en uw kind geregeld?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelaar een dossier aanlegt.  Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de klachten of zorgen, ontwikkelingsanamnese en gegevens over de uitgevoerde therapeutische behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De behandelaar van De Boot doet haar best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens.
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen  voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
· Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
· Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. Ik bewaar digitale dossiers in de beveiligde omgeving van MijnDiAd.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling speltherapie’, ouderbegeleidingsgesprek.
• De kosten van het consult

Bij de behandelovereenkomst is een bijlage opgenomen waarin alles rondom de privacy nog terug kan worden lezen. Ouders wordt gevraagd om dit te ondertekenen.

Tenslotte: Het contactformulier op mijn website wordt direct geleid naar mijn e-mailserver en krijgt niemand anders te lezen.

 

Algemene voorwaarden / wet- en regelgeving

Belinda Postma, behandelaar van De Boot gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.

Zij is aangesloten bij de FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen waar de NVVS Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten onder valt. Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op de website van de FVB en op de website van de NVVS.

Zij handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de FVB.

Wanneer de behandelaar van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel de cliënt als de ouders. Evenals zij daarna de wettelijke plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties. Dit is beschreven in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze is in te zien op de website van de rijksoverheid,

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

De behandelaar hanteert het afwegingskader voor Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (januari 2019). In deze duidelijke video is te zien wat er veranderd is in de meldcode.

De behandelaar hanteert de regelgeving omtrent het Veilig incident melden zoals vermeld en vastgelegd bij de FVB.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Bij eventuele klachten is het prettig om deze zo snel mogelijk te bespreken met de behandelaar. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners voldoen aan de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Hiervoor is De Boot en zijn behandelaar aangesloten bij het NIBIG, zie: nibig.nl en voldoet aan de gestelde eisen.

Uzelf en/of eén van de ouder(s)/verzorger(s) geeft middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training of begeleiding. Beide ouders dienen toestemming te geven voor het starten van de therapie.

Bij elk nieuw behandeltraject wordt een behandelovereenkomst opgesteld waarin afspraken en voorwaarden staan. De behandelovereenkomst wordt door ouder(s)/verzorger(s) en de behandelaar ondertekend.

Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Het is de taak van de ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie.

De behandelaar zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De behandelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld van de behandelaar.

Bij ziekte of afwezigheid van de behandelaar wordt de behandeling naar een andere datum en tijd verplaatst.

Betalingsvoorwaarden

Therapie kan tot 1 dag voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging op de dag zelf is de behandelaar gerechtigd om 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen.

No-show (niet verschijnen) wordt niet vergoed door de verzekeraars, SVB en gemeente en wordt volledig in rekening gebracht door de therapeut (bij de ouders) van de cliënt.

Aan het einde van de maand wordt de factuur via e-mail toegestuurd. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer.

Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan staat het de behandelaar vrij om incassomaatregelen te nemen. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de cliënt.

De Boot is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11.1 g Wet OB 1968 (Staatscourant 01-04-2016). Vanaf 1 augustus 2016 zullen de facturen zonder BTW worden berekend.

Tarieven kunnen jaarlijks worden herzien.